Showing 37–48 of 91 results

ปิดเทปกาว + ปิดขอบกล่อง

JCP-558AF+JCP-556AC

ปิดเทปกาว + ปิดขอบกล่อง

JCP-558F+JCP-556SC

ปิดฝากล่อง

JCP-558FD

ปิดฝากล่อง + สายรัดพลาสติก

JCP-558FD+JCP101F

เครื่องรัดความเร็วสูงอัตโนมัติ

JCP-6000

เครื่องรัดแบบโรลเลอร์ไฟฟ้า

JCP-6000A

เครื่องรัดแบบโรลเลอร์ไฟฟ้า

JCP-6000AD

เครื่องรัดแบบมีขากดสินค้า

JCP-6000AP

เครื่องรัดแบบมีขากดสินค้า

JCP-6000P

เครื่องรัดกึ่งอัตโนมัติ

JCP-8020

เครื่องรัดกึ่งอัตโนมัติ

JCP-8021

เครื่องรัดกึ่งอัตโนมัติ 2 มอเตอร์ DC

JCP-88