JCP-88

ใช้งานได้ง่ายเพื่อสะดวกในการทําความสะอาดและซ่อมแซม เครื่องสามารถทํางานได้ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง มีความปลอดภัยสูง ทํางานได้แม่นยํา เพียงวางสิ่งของที่จะรัดไว้บนตัวเครื่องสอดสายเข้าไปในตัวเครื่อง ก็จะทํางานแบบอัตโนมัติ