JCP-554TS

เครื่องปิดเทปกาว กึ่งอัตโนมัติ (สายพานบนและซ้าย-ขวา) รุ่น : JCP-554TS (5050)

ใช้ปิดเทปกาวบนกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านสายการผลิตระบบกึ่งอัตโนมัติ ปิดทั้งด้านบนและด้านล่างของกล่อง มีสายพานบนล่างในการขับเคลื่อนกล่อง เพื่อช่วยในการแพ็คกล่องมีความแข็งแรง คงทน ใช้เวลารวดเร็วจึงประหยัดแรงงาน สะดวกในการขนย้าย